Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Zpracování obecního zpravodaje Provoz webových stránek obce  Žádosti - Poskytování informací na žádost dle 106/1999 Sb. Evidence obyvatel  Matrika  Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu Správní řízení _ Matrika Místní poplatky(psi, odpady) Hřbitovní agenda Spisová evidence opatrovanců Czech Point Personální a mzdová agenda Spisová služba, datová schránka, běžná email.komunikace Pamětní kniha - vítání do života, jubilanti, kronika obce Pronájem bytových a nebytových prostor Přidělení č.p. Správní řízení - Povolení kácení stromů Volební agenda Evidence SPZ zaměstnanců pro účely výplaty cestovného Střet zájmů Zprávy o pověsti, spolupráce s ostatními správními orgány, soudy, Policií ČR, notáři Legalizace a vidimace Stavební řízení - dotčený orgán- vyjádření + archivace RD Zápisy ze zastupitelstva, z jednání Rady obce Kupní, nájemní smlouvy, veřejnoprávní smlouvy, věcná břemena (listinná i elektronická) Místní knihovna Seznam čtenářů (elektronicky)
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Kombinace Správce+Zpracovatel Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Zpracovatel Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování zajištění informovanosti občanů, historické záznamy zajištění informovanosti občanů na žádost evidence, změnové sestavy - narození, úmrtí, přihlášení, odhlášení, seznamy voličů evidence rozvodů, změna příjmení, opravy os.údajů, určování otcovství, státní občanství (zvláštní matrika), posudky místních občanů pro potřeby st.občanství, vyhotovení matričního dokladu, zv na žádost změny příjmení, prominutí vysvědčení o právní způsobilosti uzavření manželství např. Slovenská republika (žádosti, rozhodnutí),  Zákon o místních poplatcích Evidence obyvatel, smlouvy, platby za nájem hrobových míst (hot.,bezh.) zajištění nařízení soudu, lékařská zpráva, psycholog, soudní posudky přístup do základních registrů - rejstřík trestů, obchodní rejstřík, bodový systém, apod. mzdová a personální agenda, VPP, pojišťovací smlouva vedení spisové agendy obce, vyřizování dokumentů vítání dětí do života, společenská akce, kronika obce hospodaření s obecním majetkem žádost, doklad o přidělení č.p. Ochrana přírody a krajiny vedení volební dokumentace pro účely výplaty cestovného dle zákona o střetu zájmů pro účely sátní správy na vlastní žádost fyzických a právnických osob, příp. pro účely obce archivace RD v obci, vyjádření ke stavbě - součást složky RD žádosti, zápisy jednotlivých usnesení, vyřizování dokumentů smlouvy o prodeji, pronájmu, bytů, nebytov.prostor, pozemků,  evidence čtenářů
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
občané obce, povinné výtisky pro knihovny bez osobních údajů široká veřejnost občané obce s trvalým pobytem občané žadatel, občan, kterému má být zrušen TP občané poplatníci nájemci hrobových míst, občané obce opatrovanec, opatrovnice občané zaměstnanec, zaměstnanatel, VPP, členové zastupitelstva obecní úřad, zastupitelé členové SPOZ,  nově narozené děti, občané obce žadatelé občané žadatelé - občané občan obce - volič, člen okrskové volební komise, kandidát, zmocněnec, Petent zaměsntnanci starosta správní orgány fyzické osoby účastníci řízení - žadatelé, majitelé RD obecní úřad, zastupitelé, občané - žadatelé (stížnosti, žádosti, podněty) žadatelé, nájemníci, členové HS, další f.o. čtenáři
Kategorie osobních údajů datum narození, datum úmrtí, jmenné údaje, popisná čísla fotografie různé dle žádosti rodná čísla, jméno, příjmení, datum narození, datum úmrtí, místo narození, místo úmrtí, rodné příjmení rodná čísla, jméno, příjmení, datum narození, datum úmrtí, místo narození, místo úmrtí, rodné příjmení jméno, příjmení, adresa, datum narození jmenné, adresní, identifikační, datum narození, datum úmrtí, datum svatby, kontakty na osoby blízké, zákonné zástupce jméno, příjmení, datum narození, adresa jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, datum narození, datum úmrtí, místo úmrtí, rodné číslo osobní údaje, zdravotní údaje, údaje o ubytování, platební údaje jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, doručovací adresa, rodné příjmení, majetkové údaje - výpisy z KN … výkon práce včetně mzdových nároků, údaje o zdravotním stavu zaměstnanců, kvalifikace, praxe,  jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon elektronicky a listinně, jmenné, adresní, datum narození, pamětní kniha: jmenné, datum narození jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození jméno, příjmení, bydliště, kontakt jméno, příjmení, adresa,  základní identifikační údaje, státní občanství, volební právo a jeho případné omezení, číslo dokladu totožnosti, účast při hlasování, osobní údaje členů OkVK k odměňování, u kandidátů a zmocněnců identifikační údaje dle kandidátní listiny a českého prohlášení kandidáta, v případě petentů u nezávislých kandidátů identifikační údaje dle náležitostí petice. jméno, příjmení, adresa, číslo SPZ, typ auta, spotřeba jméno, příjmení, adresa, datum narození, funkce, majetkové poměry jméno, příjmení, datum narození, adresa jméno, příjmení, datum narození, místo narození, adresa, číslo OP, cestovního dokladu jméno, příjmení, adresa, kontakt jméno, příjmení, adresa, datum narození, email, telefon, podpis jméno, příjmení, datum narození, adresa jméno, příjmen í, datum narození, adresa, 
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců široká veřejnost široká veřejnost žadatel občané obce s trvalým pobytem občané obce s trvalým pobytem žadatel, občan, kterému má být zrušen TP účastníci řízení referent, starosta nájemci hrobových míst, občané obce Bílovice soud, opatrovanec, opatrovník, zaměstnanci ubytovacího zařízení, zdravotnické zařízení žadatel zaměstnanec, zaměstnavatel, zpracovatel mzdové agendy starosta, účetní, matrikářka, veřejný opatrovník členové SPOZ, pamětní kniha, volně na obecních akcích nájemci, žadatelé  úřednice, starosta zastupitelstvo, starosta, obecní úřad členové okrskových volebních komisí, kontrolní orgány - krajský úřad, Státní volební komise ZO, kontrolní a finanční výbor, referent starosta, místostarosta zastupitelstvo, starosta, obecní úřad občané, starosta, místostarosta zastupitelstvo, starosta, obecní úřad starostka, úřednice, zo, občané - žadatelé žadatelé, nájemci čtenáři
Doba uchování osobních údajů trvale dle konkrétních vyvěšovaných dokumentů  - úřední deska… 5 let 50 let 50 let 5 let 10let 5 let 10 let po dobu opatrovnictví + archivace 1 rok 50 let dle spisového řádu obce pamětní kniha: trvale; pracovní seznam - uchování týden po akci 5let 5let 5 let kandidátní listiny a související dokumenty 10 let; ostatní volební dokumentace 5 let po dobu mandátu starosty, po dobu trvání zam.poměru 5let 5let 10let 5 let 10 let 5 let 10let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
e c c c c c c c c c c c c e e c c c e c c c NE c c c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   Tiskový zákon Zákon o obcích č. 128/2000 Sb., Tiskový zákon Zákon č. 106/1999 Sb. Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel Zákon č. 133/2000 Sb., zákon o místních poplatcích  Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jm. a příjmení,  Zákon č. 500/2004 Správní řád Zákon o místních poplatcích č. 565/1990 Sb. Zákon o pohřebnictví č. 256/2001 Sb. Zákon 89/2012 občanský zákoník Zákon o registrech obyvatel, Zákon o základních registrech Zákoník práce 262/2006, zákon č. 435/2004 o zaměstnanosti, zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících ÚSC, zákon č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví, občanský záioník  č. 89/2012 Sb., a ostatní zákony a právní předpisy, nařízení vztahující se ke mzdové a personální agendě Zákon o archivnictví 499/2004 Sb. § 36 a) ZOB Zákon o obcích 128/2000 Sb. Zákon o obcích, par. 31 a) Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. Zákony č. 247/1995 o volbách; 130/2000 Sb.; 491/2001 Sb., 62/2003 Sb., 275/2012 Sb. a prováděcí právní předpisy k volebním zákonům. Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. Zákon o střetu zájmů 159/2006 Sb. Přestupkový zákon, Správní řád č. 500/2004 Zákon č. 21/2006 o ověřování Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. Zákon o archivnictví 499/2004 Sb. zák. č. 128/2000 Sb., o obcích; zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv 257/2001 Sb.
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí ne NE zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný NE zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? internet, osobní dodání, kroniky x x x x x x Evidence obyvatel Evidence obyvatel X x X X x X x X X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE