Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí ve Velehradě a okolí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4
Velehradská pouť a Dny lidí dobré vůle 2024
Den otevřených dveří Levandule Velehrad
5
Velehradská pouť a Dny lidí dobré vůle 2024
6 7
Beseda s Markem Orko Váchou
80 let od pád amerického bombardéru u Velehradu
8 9 10 11 12 13 14
15
Letní kino 2024
16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Komentovaná procházka Cisterciáckou krajinou velehradského kláštera - červenec 2024
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Školství ve Velehradě > Mateřská škola > Řád

 

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VELEHRAD


Vypracovala : Psotková Lenka                                                                   č.j.:  138 / 07


Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

Provoz a vnitřní režim školy.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí.

Úvodní ustanovení

Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami, např. zákonem č.258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů.


Přijímání dětí do mateřské školy

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v souladu s rozhodnutím zřizovatele
Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.
Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti od 3 do 6 let věku, po dohodě a podle
podmínek školy i děti mladší 3 let, na základě vyřízení písemné žádosti rodičů. Postup při
přijímání dětí upravují vydaná kritéria.
1. Ředitelka stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o
přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok.
Termín je obvykle stanoven na polovinu měsíce dubna daného roku. 
2. O přijetí dítěte a o stanovení zkušebního pobytu v délce maximálně 3 měsíce ve správním
řízení rozhoduje ředitelka školy.
3. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
4. Přednostně jsou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky.
5. Dítě může být do mateřské školy přijato i v průběhu roku, pokud to umožňují kapacitní
podmínky školy.
6. Do mateřské školy lze zařadit i děti, jejichž zákonný zástupce pobírá rodičovský příspěvek a to na 4 hodiny denně nebo na 5 dnů v měsíci. Doba docházky se stanoví po předchozí domluvě s ředitelkou školy.
7. Rodiče při zápisu obdrží žádost a evidenční list dítěte. Tiskopisy vrátí v co nejkratším termínu řádně vyplněné k rukám ředitelky školy. Na evidenčním listě je povinen zákonný zástupce doložit vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte a zda je řádně splněno očkování dle očkovacího kalendáře.
Nejdéle do 30 dnů po podání žádosti obdrží zákonný zástupce rozhodnutí ředitelky školy a to ve správním řízení.
8. Dítě, které má být přijato do MŠ, by mělo již samostatně chodit – nepoužívat kočárek, jíst lžící, pít z hrníčku nebo sklenice, samostatně používat WC (ne nočník), umývat se, nenosit plíny, umět smrkat, nepoužívat dudlík, má se snažit samo oblékat a nazouvat obuv.
9. Rodiče v součinnosti se školou pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygieně, uklízení hraček, oblékání a obouvání, vedou děti k používání kapesníku. Dbají, aby děti měly ve svých skříňkách pořádek. Pomáhají škole při vytváření základních společenských návyků u dětí, vedou děti k úctě k dospělým (zdravení, zdvořilost, kázeň)a k sebeúctě,k úctě k práci jiných lidí.
10. Při přijetí do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole.
11. Děti, které byly do mateřské školy přijaty, by měly školu navštěvovat pravidelně. Zvláště pak v období adaptace na nové prostředí.
V případě, že dítě bez řádné omluvy nenavštěvuje mateřskou školu déle jak 2 týdny, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení docházky dítěte do této mateřské školy.

Úplata za předškolní vzdělávání

1. Za předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci úplatu. Úplata se neplatí za děti v posledním ročníku mateřské školy, neplatí se ani za děti s odkladem povinné školní docházky (za tyto děti neplatí zák.zástupce úplatu 2 roky).
2. Výši úplaty stanovuje ředitelka školy na základě zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č. 14/2005 Sb. ve znění vyhlášky č.43/2006 o předškolním vzdělávání. Aktuální výši úplaty stanoví ředitelka školy na daný školní rok a je sdělena zákonným zástupcům při vstupu na informační tabuli nejpozději do 30.června předcházejícího školního roku. – viz.Vnitřní směrnice MŠ na Velehradě k úplatě za předškolní vzdělávání pro školní rok 2007. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí stanovenou výši úplaty ředitelka školy zákonnému zástupci při přijetí dítěte. Výše úplaty je pro všechny zapsané děti stejná a platí po celý školní rok od 1.9. do 31. 8. Výše úplaty pro děti přijaté do mateřské školy jen na 4 hodiny denně je stanovena na
2/3 základní částky.
3. Úplata je splatná nejpozději do konce daného měsíci. Po dohodě se zákonnými zástupci může být dohodnut i jiný termín (např. pokud jsou v daném termínu prázdniny, do doby nabytí právní moci rozhodnutí ředitelky školy).
Úplata se platí hotově pověřené pracovnici školy – p. učitelce Anežce Dudové, která vystaví stvrzenku o přijetí hotovosti.
 4. Zákonní zástupci mohou písemně požádat o osvobození či snížení úplaty. O osvobození či snížení úplaty rozhoduje ve správním řízení ředitelka školy. Písemná žádost se podává ředitelce školy předem a musí obsahovat:
- komu je adresována, datum žádosti, druh žádosti (osvobození nebo snížení)
- jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště dítěte
- doložení odůvodnění (např. potvrzení odboru státní sociální podpory)
- jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště zákonného zástupce, telefonní kontakt, podpis žadatele
Osvobozen od úplaty bude rodič, který:
a) pobírá sociální příplatek a tuto skutečnost prokáže
b) pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže
Úplata bude snížena zákonnému zástupci dítěte, které bylo do mateřské školy přijato na 4 hodiny denně z důvodu:
a) pobírání rodičovského příspěvku - snížení úplaty pro 4 hodinové děti nepodléhá správnímu
řízení - 2/3 základní částky
5. V měsíci červenci a srpnu se v případě přerušení provozu mateřské školy úplata poměrně snižuje. Rovněž se úplata poměrně sníží v případě, je-li provoz mateřské školy přerušen po dobu delší než 5 vyučovacích dnů pro kalendářní měsíc.
6. Rodiče musí dodržovat termín placení úplaty i v případě nepřítomnosti svého dítěte v mateřské škole. Opakované neplacení úplaty v termínu či nedodržení termínu úplaty může být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.


Provoz mateřské školy

1. Zapsané děti jsou rozděleny do tří tříd. Děti ve všech třech třídách jsou věkově smíšené - to je ve věku od 3 -7 let.
2. Provoz mateřské školy je celodenní od 6.30 hodin do 16.15 hodin (škola se v 6.30 hod. odemyká a v 16.15 uzavírá), rodiče jsou povinni si dítě vyzvednout tak, aby škola mohla být v
16.15 hodin uzamčena.
3. Rodiče při příchodu předají osobně dítě učitelce nejdříve v 6.30 hodin. Rodiče mohou děti přivádět do 8.30 hodin, výjimečně lze po předchozí domluvě s učitelkou stanovit i pozdější příchod, ale jen pokud tím rodič nenaruší výchovně vzdělávací proces třídy.
4. Děti docházející do mateřské školy na 4 hodiny denně si nesmí rodiče vyzvednout později z důvodu pobírání rodičovského příspěvku, evidujeme přesně příchod i odchod těchto dětí. Ostatní děti je možno vyzvednout po odpolední svačině od 15.00 hodin, dále pak podle potřeby rodičů. Odchylku od domluvené pravidelné docházky dítěte je rodič vždy povinen oznámit učitelce ve třídě.
5. Provoz mateřské školy bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu, zpravidla 5-6 týdnů z důvodu nutné údržby, oprav a čerpání řádné dovolené zaměstnanců. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a to nejméně 2 měsíce předem.
6. Provoz může být omezen i v jiném období - např. v období vánočních svátků. Informaci o přerušení provozu v tomto případě zveřejní ředitelka mateřské školy neprodleně po projednání se zřizovatelem o rozhodnutí přerušení provozu.
7. Odchod dětí z mateřské školy v doprovodu jiných osob než zákonných zástupců musí být výslovně uveden ve Zmocnění pro odvádění dítěte z mateřské školy (jméno a příjmení konkrétní osoby, respektive vztah k dítěti - teta, babička aj.). V ojedinělých případech lze vydat dítě na základě rodičem předaného Zmocnění na dobu určitou, kde je uveden datum, jméno a datum narození osoby vyzvedávající dítě, podpis zákonného zástupce. Nezletilým osobám (např. sourozencům) bude dítě předáno pouze na základě písemného souhlasu zákonných zástupců – tato nezletilá osoba musí být zapsána v tiskopise "Zmocnění".
8.Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají.
9. Zákonní zástupci po vyzvednutí dítěte opustí neprodleně areál školy.
10. Nepřítomnost dítěte musí rodič, pokud je známa - předem, pokud není známa – neprodleně- nejpozději však do 7.45 daného dne, nahlásit a omluvit dítě (ústně nebo telefonicky). Rodič musí též předem nahlásit příchod či odchod z mateřské školy v jinou než obvyklou dobu.
11. Režim dne je stanoven tak, aby se dal pružně měnit podle činností a akcí s dětmi, trvale je stanovena doba svačinek, oběda a odpočinku dětí. Doporučujeme rodičům, aby své děti zvykaly na určitý stálý režim (např. doba vstávání, doba obědu, doba odpočinku..) i v rodině, děti se pak lépe vyrovnávají s novými a nezvyklými situacemi – lépe se adaptují, pokud se mohou opřít o určité neměnné body, které jsou jim známé.
12. Rodiče vodí do školy dítě oblečené tak, aby se mohlo samostatně svlékat a oblékat (zapínání vpředu), a aby se mohlo volně pohybovat. Obuv musí být pevná, ne velká. Veškeré oblečení a obutí by mělo být označeno – hlavně u menších dětí.
Každé dítě musí mít jeden oděv do třídy a jiný oděv na pobyt venku, ve skříňce náhradní prádlo. Sledujte počasí a podle něj oblékejte děti, denně chodíme ven. Jen při silném větru, mrazu pod -10ºC, dešti a mlze, a při silném slunečním záření ven nechodíme.
Děti si v MŠ čistí zuby, proto musí mít každé dítě svůj zubní kartáček, který je potřeba asi po půl roce vyměnit za nový.
Rodiče mění dětem pravidelně pyžama.
13. Doba odpočinku – děti do spánku nenutíme, respektujeme jejich biologické potřeby, pokud děti neusnou, mohou pouze odpočívat, po odpočinku si můžou vybrat klidné hrové činnosti .
14.Veškeré informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky.

Stravování

1. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.
2. Dítě, které po nemoci nebo jiné nepřítomnosti přichází do mateřské školy, musí být předem přihlášeno ke stravování předchozího dne před nástupem nebo nejpozději v daný den do 7.45.
Dítě bez přihlášené stravy nemůže být k pobytu do mateřské školy přijato. Stejný postup je při jakékoliv následující nepřítomnosti dítěte - odhlaste dítěti stravu předem, nejpozději daný den do 7.45 hodin. Pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti (nejčastěji nemoci) nelze včas odhlásit, mohou si rodiče pro stravu přijít a to v době od 11.30 do 11.45 hodin do výdejny stravy (kuchyňky). Déle se nesmí jídlo schovávat a je z hygienických důvodů zlikvidováno. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti, pak musí rodič stravu odhlásit. Pokud rodiče své dítě ze stravy včas neodhlásí, jsou povinni stravu zaplatit. Přihlášky a odhlášky provádějte osobně nebo telefonicky do mateřské školy na telefon 572 571 155.
3. Předchozího dne  nebo nejpozději v daný den do 7.45 hodin si můžou rodiče provést změnu ve stravování(jen svačina, svač.+oběd, celodenní)
4. Rodiče uhradí stravu hotově v kanceláři školní jídelny. Veškeré informace k platbě poskytne vedoucí školní jídelny při základní škole ne Velehradě. Platba je možná i sporožirem.
5.Opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v termínu může být také důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

Obsah předškolního vzdělávání

1. Mateřská škola je druhem školy, předškolní vzdělávání zajišťují pedagogičtí pracovníci s odborným vzděláním.
2. Vyučovacím jazykem je jazyk český.
3. Vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu (dále ŠVP PV), který je zpracován podle podmínek školy a v souladu se státním Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.
4. ŠVP PV vydává ředitelka školy a je zveřejněn na přístupném místě ve škole. Do ŠVP PV může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Každá třída pracuje podle vlastního třídního programu, který vychází ze školního programu. Rodiče mohou na vyžádání ve třídách do třídního programu nahlížet.
5. Ve škole vzděláváme všechny děti ve všech oblastech výchovy: tělesné, pracovní, estetické -(hudební, výtvarné), rozumové -(poznávací, jazykové, matematické) a mravní, přiměřeně jejich věku, vývoji a schopnostem.
Děti, které od nás odcházejí z důvodu nástupu do povinné školní docházky, jsou na vstup do základní školy po všech stránkách rozvíjeny. Pokud dítě není na vstup do ZŠ z jakýchkoliv důvodů připraveno, učitelky doporučí zákonným zástupcům pro dítě odklad školní docházky.
6. Pobyty dětí venku se realizují podle počasí většinou na školní zahradě, v okolí MŠ -(vycházky v okolí, hřiště a sportovní plochy v okolí) nebo v menší míře i tematickými návštěvami vzdálenějších míst – Modrá, Salaš, Uh. Hradiště- (výstavy, vystoupení, seznamování se s okolními vesnicemi).
7. Škola je zaměřena zvláště na oblast estetickou (výtvarnou) a jazykovou.
V těchto oblastech jsou všechny děti navštěvující školu během své docházky rozvíjeny ve zvýšené míře, kvalitě i kvantitě (netradiční výtvarné techniky, logopedie).
8. Škola organizuje podle zájmu rodičů i jiné aktivity, které zajišťují jiné subjekty a které jsou úplatné (předplavecký výcvik, divadelní vystoupení,..). Tyto aktivity nejsou pro děti povinné, o jejich účasti rozhodují rodiče.


Bezpečnost a ochrana zdraví


Citace vyhlášky: Vyhláška č. 14/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.,
§ 5 Péče o zdraví a bezpečnost dětí

(1) Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.
(2) K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše
a) 20 dětí z běžných tříd, nebo
b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

(3) Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené

a) v odstavci 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo
b) v odstavci 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí.

(4) Při zvýšení počtu dětí podle odstavce 3 nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.
(5) Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitel mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.


1. Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají v plné míře pedagogické pracovnice a to od doby převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte nebo jím
pověřené osobě.
2. Při prvním vstupu do mateřské školy má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim tzn. že se rodiče mohou s ředitelkou a třídními učitelkami dohodnout na nejvhodnějším postupu.
3. Rodiče jsou povinni po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy předávat děti učitelkám do tříd osobně.
Jiné osoby než zákonní zástupci dítěte mohou vyzvednout dítě jen na základě písemného svolení zákonných zástupců (celoroční svolení ve Zmocnění, pro ojedinělé případy – formulář s iniciály zmocněné osoby s datumem platnosti a s podpisem zákonného zástupce ).
4. Do mateřské školy mohou rodiče přivést pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení, přetrvávající zelená rýma, červené spojivky očí a podobné příznaky jsou příznaky nemoci, i když děti nemají teplotu! Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu a i na učitelky. V případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky jako jsou kapky proti kašli, dávkovací spray do nosu proti rýmě apod. Pokud bude rodič trvat na převzetí evidentně infekčně nemocného dítěte, budeme požadovat potvrzení od dětského lékaře dítěte o bezinfekčnosti.
Při předání dítěte učitelce sdělí rodiče pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte, resp. o problémech, které mělo předešlý den či noc.
Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy!
Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině hlásí rodiče ihned ředitelce školy popřípadě učitelce (neštovice, žloutenka, mononukleóza, výskyt dětských vší aj.) .
5. Škola není na izolaci nemocného dítěte od kolektivu zařízena ani stavebně ani personálně, a proto v případě zjištění příznaku nemoci u dítěte okamžitě telefonicky informujeme rodiče a požadujeme jeho vyzvednutí z kolektivu.
6. V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření či ošetření(rtg. aj.). Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně.
Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní.
Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.
Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu.
7. Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz). Pokud to podmínky nedovolují, ven s dětmi nevychází.
8. Osobní věci dětí rodiče přinesou označené (pyžamo, papuče, teplákovou soupravu pro pobyt venku, tepláky či zástěrku pro pobyt ve třídě, hygienické potřeby dle požadavku učitelek). Doporučujeme věci podepsat, zvláště u nejmladších dětí. Předejdete tak záměně osobních věcí. Každé dítě musí mít jiné oblečení do třídy a jiné pro pobyt venku. Oblečení je uloženo v šatně v přihrádkách označených značkou dítěte. Doporučujeme dát menším dětem do přihrádky i náhradní spodní prádlo. Mateřská škola zajišťuje výměnu lůžkovin 1x za 3 týdny, výměnu dětských ručníků týdně, dle potřeby i častěji. Každé dítě má svůj kelímek, kartáček na zuby označený jménem dítěte.


Další práva a povinnosti rodičů

1. Rodiče mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí. Rodiče jsou průběžně a podle potřeby informováni na schůzkách pro rodiče nebo na informační nástěnce školy. Styk rodičů s učitelkami je umožněn denně při předávání dětí, s ředitelkou kdykoliv po předchozí domluvě.
Rodiče mohou své připomínky podat i anonymně použitím „schránky důvěry“- umístněna před vstupem do šaten.
2. Rodiče mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech, týkajících se vzdělávání dětí.
3. Rodiče mají právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem, týkajících se vzdělávání dětí.
4. Projevit připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy
5. Rodiče mají právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
6. Rodiče jsou povinni na vyzvání ředitelky školy osobně se zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání dítěte.
7. Rodiče jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
8. Rodiče jsou povinni oznamovat škole údaje do školní matriky (evidence dětí), která obsahuje : jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, zdravotní pojišťovnu dítěte, dále jméno a příjmení, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonní spojení zákonného zástupce dítěte. S tím souvisí i povinnost oznámit v průběhu celé docházky dítěte do mateřské školy každou změnu, týkající se dítěte či zákonného zástupce (např. změna adresy, příjmení, svěření dítěte do péče, telefonní kontakt).
9. Přivítáme jakýkoliv způsob spolupráce s rodiči, nápady, návrhy, připomínky i kritiku.
10. Pokud rodič nebude dodržovat Školní řád (např. závažným způsobem opakovaně narušovat provoz mateřské školy - opakovaně pozdě vyzvedávat dítě z MŠ v době po ukončení provozu MŠ), může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do MŠ.
 


Práva dětí

1. Na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností, dovedností, nadání
2. Na hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi, na soukromí
3. Na poskytování ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit.
4. Na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví
5. Užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství
6. Na zvláštní péči a výchovu v případě postižení
7. Jsou povinni šetrně zacházet s majetkem školy, záměrně neničit hračky a pomůcky. V případě záměrného poškození majetku školy dítětem je rodič povinen škodu nahradit nebo uvést poškozenou věc do původního stavu.


Práva a povinnosti pedagogů a zaměstnanců školy

Pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte. Má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci. Rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných cílů školy. Učitel je povinen odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem.


Pravomoci ředitele

Ředitelka mateřské školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte jestliže:
- se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
- zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
- ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení
- dítě nezvládne adaptační program MŠ

Závěrečné ustanovení
Školní řád a jeho dodržování je závazné pro rodiče (zákonné zástupce dítěte) a zaměstnance školy.
Tento školní řád vstupuje v platnost dnem jeho vyhlášení - 1. 9. 2007


Ředitelka mateřské školy Lenka Psotková   ……………………………..