Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí ve Velehradě a okolí

P Ú S Č P S N
26
Upozornění na podvodníky obcházející po obci
27 28 29
Upozornění - Pošta Velehrad
30
Obecní zájezd do Těrchové 2019
Upozornění - Pošta Velehrad
31
Velehradské hody s právem
1
Atletické závody na Salaši
2 3
Beseda - zavařování, sterilizace ovoce a zeleniny
Odečet vodoměrů
4 5
Kurz psaní ikon
Letní knihovnické výzvy
6 7
Autobus na slavností vína
8
9
Kotlíkové dotace III
Malování hennou - workshop
10
Varhanní hudba jezuitů - koncert v bazilice
11 12 13 14 15
16 17
Kurzy komunitní školy Velehrad
18
Kondiční cvičení v turistickém centru
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Velehrad
Sběr nebezpečného odpadu
19 20 21
Pouť děkanátu Uherské Hradiště
22
Varhanní koncert na Velehradě
23 24 25 26 27
X. Svatováclavská pěší pouť
28
Rybářovy žně
Rybářovy žně
Výstava hub na Salaši
X. Svatováclavská pěší pouť
29
Výstava hub na Salaši
X. Svatováclavská pěší pouť
30 1 2 3 4 5
Lucky Voice Band a Svatopluk - společný koncert
6
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo zemědělství ČR zalesňování

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo zemědělství ČR zalesňováníVyvěšeno: 2. 9. 2019
Sejmuto: 2. 10. 2019

Ministerstvo zemědělství
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Spisová značka.: 14LH17445/2019-16212
Č.j.: 41508/2019-MZE-16212
Vyřizuje: Ing. Věra Sobotková, CSc.
Telefon: 221812748
E-mail: Vera.Sobotkova@mze.cz
ID DS: yphaax8
Adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
V Praze dne: 30. 8. 2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),
v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující
opatření obecné povahy,
kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod
č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 následovně:
I.
Vkládá se nový bod 2. 5., který zní:
„2. 5. se stanoví, že při zalesňování v období do 31. prosince 2022 je odchylně od
ustanovení § 29 odst. 1 lesního zákona možno použít reprodukční materiál lesních dřevin
z kterékoli přírodní lesní oblasti a nadmořské výšky. To neplatí pro zalesňování
reprodukčním materiálem smrku ztepilého. Pravidla nakládání s reprodukčním materiálem
lesních dřevin podle zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu
lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa
a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu
41508/2019-MZE-16212 2
s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, nejsou tím
dotčena.“
II.
Příloha č. 1 opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 se
nahrazuje přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.
III.
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou je
toto opatření obecné povahy oznámeno, na úřední desce Ministerstva zemědělství.
IV.
Toto opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností.
Odůvodnění:
Od vydání opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZe-16212 ze dne 3. 4. 2019, které je
tímto opatřením obecné povahy měněno, došlo ke změně okolností při vývoji kalamitního
poškození lesních porostů, na což reaguje Ministerstvo zemědělství touto změnou.
K vložení nového bodu 2. 5.:
Ustanovení § 51a odst. 1 lesního zákona umožňuje rozhodnout o nezbytných opatřeních
odchylných od ustanovení § 29 odst. 1 lesního zákona. Odchylné opatření podle bodu 2. 5.
spočívá v tom, že se na stanovenou dobu, tedy na dobu od nabytí účinnosti tohoto opatření
obecné povahy do 31. prosince 2022 umožňuje v kalamitou postižených regionech (viz
příloha č. 1 - územní působnost tohoto opatření) použít k obnově lesa reprodukční materiál
lesních dřevin z kterékoli přírodní lesní oblasti a nadmořské výšky.
Toto odchylné opatření je odůvodněno potřebou, resp. nutností zabezpečit provedení obnovy
lesů i v případech, kdy dojde v kalamitou postižených regionech k lokálnímu nedostatku
sadebního materiálu ze stejné nebo odpovídající přírodní lesní oblasti a z odpovídající
nadmořské výšky, a bude tedy třeba použít sadební materiál, který nebude splňovat
podmínku stanovenou v § 29 odst. 1, věta prvá, lesního zákona. Reprodukční materiál smrku
ztepilého je z ustanovení bodu 2. 5. vyloučen z toho důvodu, že jeho množství v potřebné
kvalitě je na trhu dostatek i v kalamitou postižených regionech. Cílem tohoto opatření je
zajištění dostatečného množství sadebního materiálu stanovištně vhodných, zejména
melioračních a zpevňujících dřevin, potřebných pro vznik druhově pestrých lesních porostů,
které budou lépe odolávat předpokládaným dopadům klimatické změny.
Tímto odchylným opatřením nejsou dotčeny ostatní povinnosti a omezení, stanovená v § 29
lesního zákona, zejména povinnost vlastníka lesa vést evidenci o původu reprodukčního
materiálu použitého k obnově lesa.
Dotčena nejsou ani pravidla nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin, stanovená
zákonem č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin
lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování,
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem
lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.
41508/2019-MZE-16212 3
Ke změně přílohy č. 1:
Ke změně přílohy č. 1 (změna územní působnosti opatření) bylo nezbytné přistoupit
z důvodu změny okolností od doby vydání opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZe-
16212 ze dne 3. 4. 2019, jak vyplývá ze skutečností známých Ministerstvu zemědělství
z úřední činnosti, zejména z vyhodnocení vývoje napadení kalamitou zasažených oblastí na
základě vyhodnocení dat z dálkového průzkumu země i terestrických šetření.
Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního
řádu).
Ing. Václav Lidický
ředitel odboru hospodářské úpravy
a ochrany lesů
Přílohy:
1. Seznam katastrálních území, v nichž platí opatření 2. 1. až 2. 4. uvedená
v opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZe-16212 ze dne 3. 4. 2019 a opatření
2. 5. uvedené v tomto opatření.
Rozdělovník:
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností - se žádostí o vyvěšení na úřední desce
úřadu
Všechny obce na území České republiky - na vědomí a se žádostí o vyvěšení na úřední
desce obecního úřadu (§ 173 odst. 1 správního řádu)
Krajské úřady – na vědomí
Vyvěšeno dne
Sňato dne

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 2. 9. 2019 13:22